Hybrid

BUBBA KUSH

$260.00$1,200.00

Hybrid

MASTER KUSH

$260.00$1,200.00
$260.00$1,200.00
$260.00$1,200.00

Hybrid

AK-47

$260.00$1,200.00
$260.00$1,200.00

Hybrid

BANANA KUSH

$260.00$1,200.00

Hybrid

BLUE DREAM

$260.00$1,200.00
$260.00$1,200.00
$260.00$1,200.00

Hybrid

OG KUSH

$260.00$1,200.00
$260.00$1,200.00